Producenci
Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Zgarnij zestaw kaw z okazji 5000 followersów na Instagramie”

(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs perfumowy” w Bullet Brothers”(dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Bullet Brothers Dawid i Adam Surowy S.C. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 6/48 (62-800), NIP 6182183385 , (dalej „Organizator”). Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpocznie się w dniu 25.11.2021 roku, w momencie publikacji, a zakończy w dniu 30.11.2021 roku o godzinie 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 4. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 5. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
 6. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

W celu wzięcia udziału w Konkursie w Okresie Trwania Konkursu należy na portalu Instagram obserwować profil @bulletbrothers_pl, oraz wykonać zadanie konkursowe i zgłosić je do Konkursu, zadanie konkursowe polega na:

 • obserwowaniu profilu @bulletbrothers_pl
 • odpowiedzeniu na pytanie: Z kim wypijesz wygraną kawę?udostępnieniu postu konkursowego z naszym oznaczeniem w relacji
 • oznaczeniu 2 znajomych, pod publikacją konkursową 
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 3.12.2021 r. na Instagramie, pod postem ogłaszającym konkurs.
 2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora moderacja @bulletbrothers_pl w terminie do 3.12.2021 r. zgodnie z punktem poprzednim Regulaminu oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoją nazwę użytkownika na Instagramie, imię i nazwisko, numer telefonu (dla kuriera), adres zamieszkania oraz adres do doręczenia Nagrody, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane wyłącznie do wysyłki Nagrody, odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Organizatora, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:
 • zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
 • zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora.
 1. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są 3 x zestaw kaw JTAC, EOD, 50BMG wartości 114,00 pln (dla każdego laureata jeden zestaw perfum) 

 

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

 1. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
 • rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
 • publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
 • w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,

2. Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Odpowiedzi  mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora i Fundatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem InPost najpóźniej w terminie do 6.12.2021 r. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora i Fundatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu  w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Bullet Brothers Dawid i Adam Surowy S.C. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 6/48 (62-800), Reklamacje mogą być składane w okresie od  30.11.2021 roku do 2.12.2021 roku (decyduje data nadania).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dopisek na kopercie: „Zgarnij zestaw kaw z okazji 5000 followersów na Instagramie” 
  2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego adresu e-mail);
  3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  4. opis żądania
  5. podpis reklamującego.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej listem poleconym lub elektronicznie wiadomością e-mail w przypadku wskazania adresu e-mail w reklamacji.
 2. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Bullet Brothers.
 2. Konkurs organizowany jest przez Bullet Brothers Dawid i Adam Surowy S.C. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 6/48 (62-800), podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować także poprzez adres email: kontakt@bulletbrothers.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook/ Instagram oraz wizerunku w przypadku gdy Odpowiedź go zawiera. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, numer telefonu dla kuriera.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f  (prowadzenie działalności marketingowej obejmującej organizację konkursów) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwycięzców Konkursu jest zgoda Uczestnika Konkursu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali żadnej Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie.
 12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z portalem Instagram. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w  Regulaminie. Portal  Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia portal  Instagram. z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z portalem  Instagram. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w  Regulaminie. Portal  Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia portal Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
 3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu w przypadku trudności technicznych lub organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji Konkursu. Zmiana Regulaminu w żadnym przypadku nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi Uczestników poprzez ogłoszenie na profilu marki Super-Pharm. (https://www.instagram.com/bulletbrothers_pl/). Uczestnikowi w takim przypadku przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie.
 5. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na profilu Bullet Brothers na profilu (https://www.instagram.com/bulletbrothers_pl/) na Instagramie w bio profilu.

Załącznik 1

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, nazwy profilu na portalu Instagram, adresu zamieszkania, adresu do doręczenia Nagrody, a w przypadku, gdy moja Odpowiedź zawiera mój wizerunek także wizerunku utrwalonego w Odpowiedzi zgłoszonej do konkursu) zgodnie z poniżej przedstawionymi mi zasadami.

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bullet Brothers Dawid i Adam Surowy S.C. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 6/48 (62-800), 
 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, można się z nim skontaktować pod adresem mailowym: kontakt@bulletbrothers.pl. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu pod nazwą “Zgarnij zestaw kaw z okazji 5000 followersów na Instagramie” (dalej: Konkurs), w tym w szczególności wysyłka Nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu w portalu Instagram lub Instagram w zależności od kanału, na którym użytkownik dokonał zgłoszenia oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedź zgłaszana do Konkursu zawiera  Pani/Pana wizerunek. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody oraz numer telefonu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani /Pana zgoda.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres kontakt@bulletbrothers.pl z oświadczeniem o cofnięciu zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową wydania Nagrody.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl